ردیف

موضوع

آیین نامه/ شیوه نامه

نوع

آیین نامه

فرم

۱

استخدامی

آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی

وزارتی

دریافت فایل

 

اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی ۲۰/۵/۹۷

وزارتی

دریافت فایل

 

اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی ۸/۱۱/۹۸

وزارتی

دریافت فایل

 

اصلاح آیین نامه بازنشستگی اعضائ هیات علمی

وزارتی

دریافت فایل

 

آیین نامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی

وزارتی

دریافت فایل

 

۲

ارتقاء

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی

وزارتی

دریافت فایل

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی

وزارتی

دریافت فایل

 

۳

ترفیع

آیین نامه ترفیع اعضاء هیات علمی

وزارتی

دریافت فایل

فرم ترفیع اعضاء هیات علمی مجتمع

۴

فرصت
مطالعاتی

آیین نامه (فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی)

وزارتی

دریافت فایل

 

آیین نامه (فرصت مطالعاتی الزام در صنعت)

وزارتی

دریافت فایل

 

شیوه نامه (فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی)

وزارتی

دریافت فایل

 

شیوه نامه و دستورالعمل اجرائی و گردش کار فرصت مطالعاتی

داخلی

دریافت فایل

پیوست۲
پیوست۳
پیوست۴
پیوست۵
پیوست۶
پیوست۷
پیوست۸ 
پیوست۹

پیوست۱۰
پیوست۱۱
پیوست۱۲
پیوست۱۳

نحوه گزارش نویسی فرصت مطالعاتی

داخلی

دریافت فایل

 

۵

اعتبار
پژوهشی (گرنت)

آیین نامه و دستورالعمل اجرائی و هزینه کرد

داخلی

دریافت فایل

 

۶

طرح
پژوهشی

شیوه نامه امتیاز دهی به طرح های پژوهشی خارج از مجتمع

داخلی

دریافت فایل

 

قرارداد طرح پژوهشی خارج از مجتمع

داخلی

دریافت فایل

 

قرارداد طرح پژوهشی داخل مجتمع

داخلی

دریافت فایل

 

قرارداد مشاوره

داخلی

دریافت فایل

 

قرارداد مجری طرح با مجتمع

داخلی

دریافت فایل

 

دستورالعمل نگارش طرح های خارج از مجتمع

داخلی

دریافت فایل

 

۷

پژوهشگر برتر

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر مجتمع

داخلی

دریافت فایل