فایلها و آیین نامه ها:

 


5

مدیر امور آموزشی: آقای علی همتی

شماره تماس:۳۱۴۲۲۰۲۰

شرح وظایف اداره امور آموزشی مجتمع :

 • تعریف قوانین و آییننامه آموزشی مربوط به رشته های مصوب در سیستم نرم افزار آموزش گلستان.
 • تعریف قوانین شهریه در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان شهریه پرداز در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • تبدیل گروهی فایل اطلاعات دانشجویان ورودی جدید در سیستم نرمافزار آموزش گلستان در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • تعریف مشخصات دروس تمام رشتههای موجود در سیستم نرمافزار آموزش گلستان و شمارهگذاری آنها بر طبق اصول و ضوابط مشخص.
 • تعریف پیش نیاز، هم نیاز و معادل دروس تعریف شده در سیستم نرم افزار آموزش گلستان مطابق با سرفصل دفتر شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی
 • تعریف شرایط اخذ دروس خاص در سیستم نرمافزار آموزش گلستان.
 • اعمال تقویم آموزشی و ساعات رسمی مصوب دانشگاه در سیستم نرمافزار آموزش گلستان.
 • ثبت نام وتشکیل پرونده دانشجویان جدید الورد و در تمامی مقاطع تحصیلی
 • بررسی مغایرت معدل دانشجویان ورودی جدید وثبت در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور.
 • انجام عملیات انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید در گروههای درسی تعیین شده
 • نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان
 • فرآیند فعالسازی سیستم و اختصاص امکانات لازم جهت حذف اضطراری (نهایی) دانشجویان در بازه زمانی مشخص.
 • فرآیند فعالسازی سیستم و اختصاص امکانات لازم جهت ارزشیابی اساتیید.
 • برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات پایان ترم دانشجویان
 • قفل کردن نمرات لیست گروههای درسی در بازه زمانی قانونی بر اساس مجوزهای موجود.
 • بررسی مدارک ارسال شده در پذیرش غیر حضوری دانشجویان ورودی جدید و پذیرش حضوری آنها.
 • بررسی تقاضای دانشجویان مجتمع و سایر دانشگاهها مبنی بر میهمان و انتقال از طریق سامانه نقل و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجام امور آموزشی در حین تحصیل.
 • درخواست صدور و ابطال معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی.
 • اعمال تصمیمات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمسیون موارد خاص مجتمع در سیستم نرمافزار آموزش گلستان.
 • صدور احکام و گواهیهای آموزشی.واشتغال به تحصیل برای دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تعهد خدمت آموزش رایگان.
 • انجام فرآیند دانش آموختگی دانشجویان.
 • صدور گواهی موقت و دانشنامه دانش آموختگان.
 • پاسخ به درخواست سازمانها دانشگاهها مبنی و بر ارسال تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات دانش آموختگان.
 • تأیید دانشنامه دانش آموختگان در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح.
 • انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان اتباع خارجی