رویداد

All امور دانشجویی رویداد تقویم آموزشی ترم جاری اطلاعیه آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

رایگان

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) الف- انتخاب واحد Online: شبنه ۱۴۰۰/۶/۲۰لغایت یک شنبه۱۴۰۰/۶/۲۱ ب- انتخاب واحد با تأخیر همراه با اخذ جریمه: چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴(حد اکثر ۱۴ واحد درسی همراه با جریمه مصوب) پ- شروع کلاسها: شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷ ت- حذف و اضافه: شنبه ۱۴۰۰/۷/۰۳ ث- حذف اضطراری یک درس نظری از شنبه۱۴۰۰/۹/۲۷ لغایت سه شنبه […]

در7:30 PM