• هسته ها و شرکت های مشاوره ای و آموزشی.
  • هسته ها و شرکت های فعال در حوزه های عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • هسته ها و شرکت هایی که ایده محوری آنها صرفاً راه اندازی یک پایگاه اینترنتی است.
  • هسته ها و شرکت هایی که دارای محصول بوده و می خواهند صرفاً کار بازرگانی انجام دهند.
  • هسته ها و شرکت هایی که قائم به یک شخص بوده و نمی توانند یک نفر کارشناس مرتبط با ایده محوری را به صورت تمام وقت در اختیار داشته باشند.
  • هسته ها و شرکت هایی که ایده محوری یا محصول نهایی آنها کلی، مبهم و نامشخص باشد.
  • هسته ها و شرکت هایی که در مرحله اولیه طراحی مفهومی محصول باشند.