تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي99-98

calendar
جزییات تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

شروع

تاریخ اتمام

      به نام خدا

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (۳۹۸۲)

الف- انتخاب واحد Online:  یکشبنه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳تادو شنبه۱۳۹۸/۱۱/۱۴

ب- شروع کلاسها: شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

پ-حذف و اضافه: چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

ت- انتخاب واحد با تاخیر همراه با اخذ جریمه: شنبه۱۳۹۸/۱۱/۲۶(حد اکثر ۱۴ واحد درسی )

ث- حذف اضطراری یک درس نظری از شنبه۱۳۹۹/۳/۳لغایت پنج شنبه ۱۳۹۹/۳/۸

ج- مراجعه دانشجویان به سامانه آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید: از شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰لغایت پنج شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۲

چ- پایان کلاسها پنج شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۲

ح- امتحانات پایان نیمسال: از روزیک شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۵لغایت یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸

جزئیات بیشتر