کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت منتشر شد

ketab (Copy)
کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت، از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. لینک دانلود مستقیم کتاب: https://www.msrt.ir/file/download/news/1608620436-.pdf  لینک خبر : https://www.msrt.ir/fa/news/58973/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF