قابل توجه دانشجویان گرامی آیین نامه برگزاری امتحانات

JJJJ-everglow
قابل توجه دانشجويان گرامي 1-جهت مطلع شدن از شماره صندلي امتحاني خود بايد از طريق سايت گلستان در قسمت گزارشهاي آموزشي- دانشجو- اطلاعات ثبت نام وامتحان- برنامه امتحاني پايان ترم مراجعه نمايند. ودرموعد تعيين شده در جلسه امتحان حضور يابند واز ورود با تاخير دانشجويان به جلسه امتحان جداً خودداري

شروع

تاریخ اتمام

دسته بندی

آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی

۱-جهت مطلع شدن از شماره صندلی امتحانی خود باید از طریق سایت گلستان در قسمت گزارشهای آموزشی- دانشجو- اطلاعات ثبت نام وامتحان- برنامه امتحانی پایان ترم مراجعه نمایند. ودرموعد تعیین شده در جلسه امتحان حضور یابند واز ورود با تاخیر دانشجویان به جلسه امتحان جداً خودداری خواهد شد. توصیه می شودحداقل یک ربع قبل از شروع امتحان در محل امتحان حضور داشته باشند.

۲-همراه داشتن کیف دستی،ماشین حساب،یادداشت ،تلفن همراه،کتاب،جزوه،ساعت هوشمند ،ویا هرگونه دستگاه هوشمند وغیره ….در جلسات امتحانی تقلب محسوب می گردد. مگر درمواردی که استاد درس یا مسئولین امتحان مورد یا مواردی را استثناء کرده باشند.

۳-رعایت نظم وانظباط وتوجه به تذکرات مسئولین امتحان الزامی است وهرگونه عملی که

باعث بر هم زدن نظم جلسات امتحانی  شود تخلف محسوب شده و با متخلف مطابق مقررات

برخورد خواهد شد.

 در ضمن دانشجویان بدهکار شهریه جهت مشاهده شماره صندلی وبرنامه امتحانی باید شهریه خود را پرداخت نمایند.

جزئیات بیشتر


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405