وظایف واختیارات حوزه آموزش وتحصیلات تکمیلی :

 • اداره کلیه امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی مجتمع
 • مطالعه واتخاذ تصمیم درمورد مسائل آموزشی و تحصیلات تکمیلی با کمک اعضای شورای مربوطه
 • نظارت بر اجرای مقررات وآیین نامه‌های آموزشی با همکاری گروه نظارت وارزیابی مجتمع
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و دوره‌های تخصصی گروه‌های آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست مجتمع
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان وانعکاس آن به ریاست مجتمع واعلام نتیجه ارزیابی اعضای هیأت علمی.
 • اجرای دوره‌ها وکارگاه‌های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی درجهت مهارت‌افزایی
 • برنامه ریزی گسترش رشته‌محل‌های جدید، بویژه تحصیلات تکمیلی درمجتمع
 • نظارت برحسن اجرای وظایف واحدهای تابعه

وظایف واختیارات حوزه پژوهش وفناوری :

 • اداره کلیه امورپژوهشی وفناوری مجتمع
 • مطالعه واتخاذ تصمیم درمورد مسائل پژوهشی وفناوری با کمک اعضای شورای مربوطه
 • برنامه‌ریزی در امور پژوهشی وفناوری ونظارت برپایگا‌ه‌های طلاع‌رسانی وشبکه اینترنت مجتمع
 • ایجاد شرایط مطلوب برای مهارت‌افزایی، کارافرینی و تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های پژوهشی
 • برقراری وتوسعه ارتباط سازنده مجتمع با مراکز پژوهشی، موسسات داخلی وخارجی و انجمن‌ها به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی وپژوهشی
 • همکاری درارائه و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی وخدماتی بین دانشگاهی وسایرموسسات.
 • همکاری دراجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی مجتمع، کتابخانه‌ها وبانک‌های‌ اطلاعاتی
 • نظارت واداره امورواحدهای پژوهشی تابعه و وابسته مجتمع