عکس

مدیریت اموردانشجویی و فرهنگی مجتمع: آقای حسین اسلامی

مدیریت اموردانشجویی یکی از اصلی‌ترین ارکان مجتمع، و از مهم‌ترین و فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح مجتمع است. وظیفه این بخش، ایفای نقش فعال در فراهم آوردن شرایط بهینه زندگی و تامین رفاه و آسایش دانشجویان است تا به دور از دغدغه‌های روزمره و با آرامش‌خاطر بتوانند به تحصیل و پژوهش بپردازند. و به این ترتیب به‌طورغیرمستقیم در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان نقش عمده و به‌سزایی دارد.

وظایف مدیر امور دانشجویی

 • برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان و پرداخت وام به دانشجویان دارای شرایط .
 • نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم کار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای واگذارشده به واحدهای موردنظر.
 • پیگیری در جذب سرمایه های یارانه ای دانشجویان از طریق معاونت و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان
 • برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف .
 • برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها .
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان
 • انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .
 • اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
 • استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل.