روسای پیشین مجتمع از ابتدای تاسیس تا کنون

آقای دکترمحمد میرزایی

اولین رئیس مجتمع (۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۳)

R1
آقای دکتر حسین توکلی

دومین رئیس مجتمع (۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۵)

 R2
آقای دکتر عباس سام

سومین‌رئیس مجتمع (۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۷)

 R3
آقای علی پوراسماعیلی

چهارمین رئیس مجتمع( ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲)

 R4
آقای دکتر غلامرضا سعیدی

پنجمین رئیس مجتمع ، دور اول (۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۴)

 R5
آقای دکتر سید مهدی موسوی نسب

ششمین رئیس مجتمع (اول مهر ماه ۱۳۸۴ لغایت ۲۸ اسفند ماه ۱۳۸۴)

 R6
آقای دکتر محسن طاهری مقدر

هفتمین رئیس مجتمع(اول فروردین ۱۳۸۵ لغایت شهریور ۱۳۸۵)

 R7
آقای دکتر مهدی ایرانمنش

هشتمین رئیس مجتمع (شهریور ۱۳۸۵ لغایت شهریور ۱۳۸۷)

 R8
آقای دکتر حسین جلالی فر

نهمین رییس مجتمع(۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲)

 R9
آقای دکتر غلامرضا سعیدی

دهمین رئیس مجتمع، دور دوم (۱۳۹۲ لغایت شهریور ۱۳۹۷)

 R5
آقای دکتر علی الهی

یازدهمین رئیس مجتمع (از ۱۷شهریور۱۳۹۷ تا کنون)

 R11