تقویم آموزش تابستان 1400-1399

calendar
1-زمان انتخاب واحد درس پروژه سه شنبه 04/22/ 1400واز طريق سايت آموزشي گلستان مي باشد. 2-جهت درخواست درس خودخوان(معرفی به استاد) از تاريخ 1400/04/18تا 1400/04/22 از طريق سامانه آموزشي گلستان و مراجعه به پيشخوان خدمت اقدام نمايند.

شروع

تاریخ اتمام

۱-زمان انتخاب واحد درس پروژه سه شنبه ۰۴/۲۲/ ۱۴۰۰واز طریق سایت آموزشی گلستان می باشد.

۲-جهت درخواست درس خودخوان(معرفی به استاد) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ از طریق سامانه آموزشی گلستان و مراجعه به پیشخوان خدمت اقدام نمایند.

جزئیات بیشتر