تقویم آموزشی نیمسال دوم1400-1399

calendar
تقویم آموزشی ترم دوم 1400-1399

شروع

تاریخ اتمام

 

     تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۳۹۹۲)
الف- انتخاب واحد Online:
•  دو شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ و  سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ از ساعت ۸: دانشجویان کلیه مقاطع
ب- شروع کلاسها: شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
– حذف و اضافه:یک شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ و دو شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
– انتخاب واحد با تاخیر همراه با اخذ جریمه و حد اکثرانتخاب ۱۴ واحد درسی یک شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
– حذف اضطراری یک درس: از شنبه ۱۴۰۰/۳/۱لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۳/۶
– مراجعه دانشجویان به سایت آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی: از شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰
-پایان کلاسها پنج شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰
– امتحانات پایان نیمسال: از شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲لغایت دو شنبه۱۴۰۰/۴/۷

جزئیات بیشتر