چاپ کتاب پردازش زبان طبیعی با پایتون

پردازش زبان طبیعی با پایتون3
چاپ کتاب

شروع

تاریخ اتمام

   به نام خدا

پردازش زبان طبیعی با پایتون3

کتاب پردازش زبان طبیعی با پایتون با ترجمه دکتر علی ناصراسدی و دکتر علی رهنما از اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر مجتمع آموزش عالی زرند در ۵۸۴ صفحه توسط انتشارات آرنا منتشر گردید.

جزئیات بیشتر