درخواست انتقال دانشجو

آموزشی2
ثبت درخواست انتقالی در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

دانشجویان کاردانی وکارشناسی  و کارشناسی ارشد متقاضی انتقال یا میهمان درسال تحصیلی ۹۹-۹۸ لازم است  صرفاً   ۹۸/۲/۱تا ۹۸/۲/۳۰ و از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی به آدرس :  http://portal.saorg.ir   درخواست خود را ثبت نمایند.

تبصره:دانشجویان مهمان مبناباید برای تمدید مهمانی مجددا تقاضا دهند.

جزئیات بیشتر