برگزاری کلیه امتحانات بصورت مجازی

1023476
بسمه تعالي قابل توجه كليه دانشجويان محترم بر اساس مصوبه شورای مجتمع ، با توجه به اولويت حفظ سلامت دانشجويان گرامی . امتحانات نظری پايان نيمسال اول ١٤٠١ - ١٤٠٠ مجتمع در كليه مقاطع ، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

شروع

تاریخ اتمام

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
بر اساس مصوبه شورای مجتمع ، با توجه به اولویت حفظ سلامت دانشجویان گرامی . امتحانات نظری پایان نیمسال اول ١۴٠١ – ١۴٠٠ مجتمع در کلیه مقاطع ، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

جزئیات بیشتر