تبریک پیروزی افتخار آفرین پهلوانان کشتی آزاد و فرنگی کشور

تبریک پیروزی افتخار آفرین پهلوانان کشتی آزاد و فرنگی کشور

بسمه تعالی

 

پیروزی افتخار آفرین پهلوانان کشتی آزاد و فرنگی کشور را در مسابقات جهانی اسلوی نروژ تبریک عرض نموده و استمرار در سربلندی کشتی در رویدادهای آینده را از خداوند متعال طلب می نمائیم.

 

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه مجتمع