افتتاح سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی

افتتاح سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی

به نام خدا

سالن ورزشی سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی مجتمع آموزش عالی زرند با حضور آقای دکتر مقصودی نماینده محترم وزارت عتف وآقای دکتر سیف الدینی دبیر محترم تربیت بدنی منطقه ۸ کشور به صورت رسمی افتتاح شد.