ششمین خبرنامه آموزش عالی منتشر شد

ششمین خبرنامه آموزش عالی منتشر شد

به نام خدا

ششمین شماره از خبرنامه آموزش عالی منشتر شد.

این خبرنامه به منظور معرفی، تشریح و تبیین دقیقتر و مطلوبتر دستاوردهای آموزش عالی کشور به صورت الکترونیک و در دوره های دوماهه منشتر می شود.

علاقمندان می توانند برای دریافت این خبرنامه از پیوند زیر استفاده نمایند.

ششمین خبرنامه آموزش عالی