راه اندازی مرکز رشد پارک علم وفناوری در مجتمع آموزش عالی زرند

راه اندازی مرکز رشد پارک علم وفناوری در مجتمع آموزش عالی زرند

به نام خدا

در راستای راه اندازی مرکز رشد پارک علم وفناوری در مجتمع آموزش عالی زرند ، جلسه ای با حضور آقای دکتر جهانشاهی رئیس مرکز رشد پارک علم وفناوری استان کرمان با مدیران مجتمع آموزش عالی زرند برگزار گردید ومقدمات راه اندازی مرکز رشد درمجتمع فراهم گردید.

 

Roshd1