تعامل مجتمع آموزش عالی زرند با صنایع شهرستان زرند

تعامل مجتمع آموزش عالی زرند با صنایع شهرستان زرند

به نام خدا

در راستای تعامل وهم افزایی مجتمع آموزش عالی زرند با صنایع شهرستان زرند ازجمله شرکت فولاد زرند ایرانیان، جلسه ای با حضور رئیس ، معاونین وآقای مهندس نظری نژاد مدیر محترم منابع انسانی زیسکو(HSEC) برگزار گردید ودر خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی موردنیاز آن صنایع در محل مجتمع آموزش عالی زرند در ایام تابستان گردید.