تکمیل اطلاعات گرنت سال ۱۳۹۷

به نام خدا

قابل توجه اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی زرند

برای دریافت گرنت سال ۱۳۹۷ لطفاً فرمهای ذیل را حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تکمیل و همراه با مدارک و مستندات لازم به مدیر پژوشی مجتمع تحویل فرمایید.

گرنت ۹۷ (فایل ورد)

گرنت ۹۷ (فایل اکسل)

معاونت آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی زرند