national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
slide-b-bg

مجتمع آموزش عالی زرند

حمایت از کالای ایرانی

iran2

مجتمع آموزش عالی زرند

1397/9/23
9:07

سایت کامپیوتر مرکزی

سایت کامپیوتر مرکزی مجتمع آموزش عالی زرند شامل بر ۱۵ دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت، به صورت دائم در دسترسی دانشجویان می باشد.

Site