national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
slide-b-bg

مجتمع آموزش عالی زرند

حمایت از کالای ایرانی

iran2

مجتمع آموزش عالی زرند

1397/9/23
9:08

خوابگاه پسران

خوابگاه پسران با ظرفیت ۱۳۶ نفر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

Dorm2